پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
 
ازدید دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و هیات همراه از فاز 3 طرح توسعه بندر شهید رجایی بزرگترین بندر تجاری کشور 1
ازدید دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و هیات همراه از فاز 3 طرح توسعه بندر شهید رجایی بزرگترین بندر تجاری کشور 2
ازدید دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و هیات همراه از فاز 3 طرح توسعه بندر شهید رجایی بزرگترین بندر تجاری کشور 3
ازدید دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و هیات همراه از فاز 3 طرح توسعه بندر شهید رجایی بزرگترین بندر تجاری کشور 4
ازدید دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و هیات همراه از فاز 3 طرح توسعه بندر شهید رجایی بزرگترین بندر تجاری کشور 5
ازدید دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و هیات همراه از فاز 3 طرح توسعه بندر شهید رجایی بزرگترین بندر تجاری کشور 6
ازدید دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و هیات همراه از فاز 3 طرح توسعه بندر شهید رجایی بزرگترین بندر تجاری کشور 7
بازدید دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و هیات همراه از فاز ۳ طرح توسعه بندر شهید رجایی بزرگترین بندر تجاری کشور 1
بازدید دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و هیات همراه از فاز ۳ طرح توسعه بندر شهید رجایی بزرگترین بندر تجاری کشور 2
بازدید دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و هیات همراه از فاز ۳ طرح توسعه بندر شهید رجایی بزرگترین بندر تجاری کشور 3
ازدید دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و هیات همراه از فاز 3 طرح توسعه بندر شهید رجایی بزرگترین بندر تجاری کشور 8
ازدید دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و هیات همراه از فاز 3 طرح توسعه بندر شهید رجایی بزرگترین بندر تجاری کشور 9

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.