پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
 
جلسه کمیته اجرایی سازی یادداشت تفاهم بین سازمان بنادر و دریانوردی با دانشگاه صنعتی شریف در خصوص هوشمند سازی بنادر 12
جلسه کمیته اجرایی سازی یادداشت تفاهم بین سازمان بنادر و دریانوردی با دانشگاه صنعتی شریف در خصوص هوشمند سازی بنادر 11
جلسه کمیته اجرایی سازی یادداشت تفاهم بین سازمان بنادر و دریانوردی با دانشگاه صنعتی شریف در خصوص هوشمند سازی بنادر 10
جلسه کمیته اجرایی سازی یادداشت تفاهم بین سازمان بنادر و دریانوردی با دانشگاه صنعتی شریف در خصوص هوشمند سازی بنادر 9
جلسه کمیته اجرایی سازی یادداشت تفاهم بین سازمان بنادر و دریانوردی با دانشگاه صنعتی شریف در خصوص هوشمند سازی بنادر 8
جلسه کمیته اجرایی سازی یادداشت تفاهم بین سازمان بنادر و دریانوردی با دانشگاه صنعتی شریف در خصوص هوشمند سازی بنادر 7
جلسه کمیته اجرایی سازی یادداشت تفاهم بین سازمان بنادر و دریانوردی با دانشگاه صنعتی شریف در خصوص هوشمند سازی بنادر 6
جلسه کمیته اجرایی سازی یادداشت تفاهم بین سازمان بنادر و دریانوردی با دانشگاه صنعتی شریف در خصوص هوشمند سازی بنادر 5
جلسه کمیته اجرایی سازی یادداشت تفاهم بین سازمان بنادر و دریانوردی با دانشگاه صنعتی شریف در خصوص هوشمند سازی بنادر 4
جلسه کمیته اجرایی سازی یادداشت تفاهم بین سازمان بنادر و دریانوردی با دانشگاه صنعتی شریف در خصوص هوشمند سازی بنادر 3
جلسه کمیته اجرایی سازی یادداشت تفاهم بین سازمان بنادر و دریانوردی با دانشگاه صنعتی شریف در خصوص هوشمند سازی بنادر 2
جلسه کمیته اجرایی سازی یادداشت تفاهم بین سازمان بنادر و دریانوردی با دانشگاه صنعتی شریف در خصوص هوشمند سازی بنادر 1

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.