دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 
بازدید معاونین وزیر راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و اعضای هیات عامل و هیات همراه از  انبار های سرپوشیده و محوطه هی دپو ی کالا در بندر شهید بهشتی بندر چابهار 7
بازدید معاونین وزیر راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و اعضای هیات عامل و هیات همراه از  انبار های سرپوشیده و محوطه هی دپو ی کالا در بندر شهید بهشتی بندر چابهار 9
بازدید معاونین وزیر راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و اعضای هیات عامل و هیات همراه از  انبار های سرپوشیده و محوطه هی دپو ی کالا در بندر شهید بهشتی بندر چابهار 1
بازدید معاونین وزیر راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و اعضای هیات عامل و هیات همراه از  انبار های سرپوشیده و محوطه هی دپو ی کالا در بندر شهید بهشتی بندر چابهار 6
بازدید معاونین وزیر راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و اعضای هیات عامل و هیات همراه از  انبار های سرپوشیده و محوطه هی دپو ی کالا در بندر شهید بهشتی بندر چابهار 5
بازدید معاونین وزیر راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و اعضای هیات عامل و هیات همراه از  انبار های سرپوشیده و محوطه هی دپو ی کالا در بندر شهید بهشتی بندر چابهار 4
بازدید معاونین وزیر راه و شهرسازی و جهاد کشاورزي و اعضای هیات عامل و هیات همراه از  انبار های سرپوشیده و محوطه هی دپو ی کالا در بندر شهید بهشتی بندر چابهار 2
بازدید معاونین وزیر راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و اعضای هیات عامل و هیات همراه از  انبار های سرپوشیده و محوطه هی دپو ی کالا در بندر شهید بهشتی بندر چابهار 8
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.