دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 
نشست مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی و ‌مدیران این معاونت با مدیران یک شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع ایکس ری کامیونی در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 10
نشست مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی و ‌مدیران این معاونت با مدیران یک شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع ایکس ری کامیونی در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 9
نشست مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی و ‌مدیران این معاونت با مدیران یک شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع ایکس ری کامیونی در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 8
نشست مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی و ‌مدیران این معاونت با مدیران یک شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع ایکس ری کامیونی در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 7
نشست مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی و ‌مدیران این معاونت با مدیران یک شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع ایکس ری کامیونی در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 6
نشست مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی و ‌مدیران این معاونت با مدیران یک شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع ایکس ری کامیونی در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 4
نشست مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی و ‌مدیران این معاونت با مدیران یک شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع ایکس ری کامیونی در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 1
نشست مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی و ‌مدیران این معاونت با مدیران یک شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع ایکس ری کامیونی در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 3
نشست مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی و ‌مدیران این معاونت با مدیران یک شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع ایکس ری کامیونی در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 5
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.