دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 
امضای تفاهم نامه چهار جانبه جایگزینی موتور دو زمانه با موتور های چهار زمانه قایق های تفریحی و صیادی  9
امضای تفاهم نامه چهار جانبه جایگزینی موتور دو زمانه با موتور های چهار زمانه قایق های تفریحی و صیادی  8
امضای تفاهم نامه چهار جانبه جایگزینی موتور دو زمانه با موتور های چهار زمانه قایق های تفریحی و صیادی  7
امضای تفاهم نامه چهار جانبه جایگزینی موتور دو زمانه با موتور های چهار زمانه قایق های تفریحی و صیادی  6
امضای تفاهم نامه چهار جانبه جایگزینی موتور دو زمانه با موتور های چهار زمانه قایق های تفریحی و صیادی  5
امضای تفاهم نامه چهار جانبه جایگزینی موتور دو زمانه با موتور های چهار زمانه قایق های تفریحی و صیادی  4
امضای تفاهم نامه چهار جانبه جایگزینی موتور دو زمانه با موتور های چهار زمانه قایق های تفریحی و صیادی  3
امضای تفاهم نامه چهار جانبه جایگزینی موتور دو زمانه با موتور های چهار زمانه قایق های تفریحی و صیادی  2
امضای تفاهم نامه چهار جانبه جایگزینی موتور دو زمانه با موتور های چهار زمانه قایق های تفریحی و صیادی  1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.