دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس 1قشم 17
الحاق شناور ۱۵۸نفره به ناوگان مسافری هرمزگان با حضور وزیر راه در جزیره قشم 4
الحاق شناور ۱۵۸نفره به ناوگان مسافری هرمزگان با حضور وزیر راه در جزیره قشم 3
الحاق شناور ۱۵۸نفره به ناوگان مسافری هرمزگان با حضور وزیر راه در جزیره قشم 2
الحاق شناور ۱۵۸نفره به ناوگان مسافری هرمزگان با حضور وزیر راه در جزیره قشم 1
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس 1قشم 19
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس 1قشم 8
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس 1قشم 15
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس ۱قشم 2
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس 1قشم 12
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس 1قشم 10
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس 1قشم 11
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس ۱قشم 1
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس 1قشم 9
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس 1قشم 18
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس 1قشم 20
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس 1قشم 14
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس 1قشم 16
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس 1قشم 7
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس 1قشم 3
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس 1قشم 4
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس 1قشم 6
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس 1قشم 5
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس 1قشم 1
ورود وزیر راه وشهرسازی به جزیره قشم و آیین افتتاح و به آب اندازی شناور مسافری الماس 1قشم 2
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.