سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
 
🎥 ارتباط زنده با نمایشگاه دفاع مقدس در محل باغ موزه دفاع مقدس از محل غرفه سازمان بنادر و‌دریانوردی با شبکه های مختلف سیما 13
🎥 ارتباط زنده با نمایشگاه دفاع مقدس در محل باغ موزه دفاع مقدس از محل غرفه سازمان بنادر و‌دریانوردی با شبکه های مختلف سیما 12
🎥 ارتباط زنده با نمایشگاه دفاع مقدس در محل باغ موزه دفاع مقدس از محل غرفه سازمان بنادر و‌دریانوردی با شبکه های مختلف سیما 11
🎥 ارتباط زنده با نمایشگاه دفاع مقدس در محل باغ موزه دفاع مقدس از محل غرفه سازمان بنادر و‌دریانوردی با شبکه های مختلف سیما 10
🎥 ارتباط زنده با نمایشگاه دفاع مقدس در محل باغ موزه دفاع مقدس از محل غرفه سازمان بنادر و‌دریانوردی با شبکه های مختلف سیما 8
🎥 ارتباط زنده با نمایشگاه دفاع مقدس در محل باغ موزه دفاع مقدس از محل غرفه سازمان بنادر و‌دریانوردی با شبکه های مختلف سیما 5
🎥 ارتباط زنده با نمایشگاه دفاع مقدس در محل باغ موزه دفاع مقدس از محل غرفه سازمان بنادر و‌دریانوردی با شبکه های مختلف سیما 4
🎥 ارتباط زنده با نمایشگاه دفاع مقدس در محل باغ موزه دفاع مقدس از محل غرفه سازمان بنادر و‌دریانوردی با شبکه های مختلف سیما 3
🎥 ارتباط زنده با نمایشگاه دفاع مقدس در محل باغ موزه دفاع مقدس از محل غرفه سازمان بنادر و‌دریانوردی با شبکه های مختلف سیما 2
🎥 ارتباط زنده با نمایشگاه دفاع مقدس در محل باغ موزه دفاع مقدس از محل غرفه سازمان بنادر و‌دریانوردی با شبکه های مختلف سیما 1
🎥 ارتباط زنده با نمایشگاه دفاع مقدس در محل باغ موزه دفاع مقدس از محل غرفه سازمان بنادر و‌دریانوردی با شبکه های مختلف سیما 6
🎥 ارتباط زنده با نمایشگاه دفاع مقدس در محل باغ موزه دفاع مقدس از محل غرفه سازمان بنادر و‌دریانوردی با شبکه های مختلف سیما 7
🎥 ارتباط زنده با نمایشگاه دفاع مقدس در محل باغ موزه دفاع مقدس از محل غرفه سازمان بنادر و‌دریانوردی با شبکه های مختلف سیما 9
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.